استراتژی های کلیدی

ارتقا زنجيره تأمين دارو با تأكيد بر نظام ارتباط با مشتري و تأمين كنندگان

استقرار نظام مديريت محصول در زنجيره تأمين، توليد و عرضه دارو

همكاري با دانشگاه ها، صنايع و مراكز تحقيقاتي دارويي معتبر داخلي و خارجي

توليد برخي از داروهاي شناخته شده در بازار و با ارزش افزوده بالا تحت ليسانس شركت هاي معتبر جهاني

مشاركت با شركت هاي داروسازي معتبر جهان در توليد داروهاي با ارزش افزوده بالا

خريد و انتقال دانش فني توليد داروهاي با تقاضاي مناسب از شركت هاي معتبر جهاني

اصلاح ساختار پورتفوي دارويي مجموعه با هدف ارتقاء ارزش افزوده

توليد داروهاي جديد به منظور جايگزيني داروهاي وارداتي

ارتقاء فرهنگ مصرف داروهاي توليد داخل

بستر سازي جهت برند اختصاصي

توسعه توليد داروهاي ويژه

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus