محصولات

شركت هاي تابعه TPICOهم اکنون بیش از 737 قلم محصولات دارویی (82 قلم مواد اوليه و 655 قلم فرآورده هاي مصرفی) را در 32 حوزه درماني زير توليد و به بازار عرضه مي نمایند که تولید 27% از آنها به صورت انحصاری می باشد:

   

گروه های درمانی محصولات تولیدی در TPICO

1- ANALGESICS ANTI INFLAMMATORY DRUGS AND ANTIPYRETIC 12- ANTI VIRAL 23- HORMONE
2- ANTI BACTERIAL 13- BLOOD PRODUCT- PLASMA EXPANDERS AND COAGULATING AGENT 24- IMMUNOLOGICAL AGENT
3- ANTI DIABETS 14- C.N.S. DRUGS 25- IRRIGATION SOLUTION
4- ANTI FUNGAL 15- CARDIO VASCULAR DRUGS 26- LOCAL ANAESTHETICS
5- ANTI HELMINTICS 16- CHELATORS ANTIDOTES AND ANTAGONIST 27- MISCELANEOUS
6- ANTI MALARIALS 17- DERMATOLOGICAL AGENT 28- MUSCLE RELAXANT
7- ANTI MUSCARINICS 18- DIAGNOSTIC AGENT 29- NEUROMUSCULAR BLOCKER
8- ANTI NEOPLASTIC 19- ELECTROLYTES AND THERAPUTIC NUTRIENTS AND MINE. VITAMINS AND SUPPLIMENTS 30- OPHTALMIC /NASAL/ OTIC AND DENTAL
9- ANTI PROTOZOAL 20- G.I. TRACT DRUGS 31- PARASYMPATHOMIMETIC
10- ANTI T.B 21- GENITO URINARY 32- R.T. DRUGS
11- ANTI THYROID 22- HERBAL   

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus