هیت مدیره

 

مدیرعامل:  دكتر محمدرضا شانه ساز

دکترای داروسازی از دانشگاه اصفهان

 

رئیس هیأت مدیره: دكتر ابوالفضل کزازی

         دکترای مدیریت صنعتی از بردفورد انگلستان

  

نایب رئیس هیأت مدیره:دکتر فرهاد حبیبی

دکترای داروسازی

 

 عضو هیأت مدیره:دكتر سید حمید خوئی

دکترای داروسازی فارماکولوژی از دانشگاه تهران

 

عضو هیأت مدیره: مهندس علیرضا تحسیری

فوق لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus