اطلاعات مالی

 

طبق آخرین برآوردهای مالی، جمع فروش و سود سالانه و ارزش بازار شرکت های تابعه تیپیکو به تفکیک عبارتند از:

 

 

شرح میلیارد ریال درصد
فروش گروه در سال 1391 19,770 100 %
سود خالص گروه در سال 1391 2,177 11 %
ارزش بازار سرمایه گذاری تیپیکو در شرکت های پذیرفته شده در بورس 6,728 69 %
برآورد ارزش بازار سرمایه گذاری تیپیکو در شرکت های غیر بورسی 3,008 31 %
برآورد کل ارزش سرمایه گذاری تیپیکو در شرکت ها 9,736 100 %
ارزش کل بازار شرکت های تحت مدیریت تیپیکو (پذیرفته شده در بورس 15,289 65 %
برآورد ارزش کل بازار شرکت های تحت مدیریت تیپیکو (غیر بورسی) 8,142 35 %
برآورد کل ارزش بازار شرکت های تحت مدیریت تیپیکو 23,431 100 %
درصد ارزش بازار سرمایه گذاری تیپیکو به ارزش کل بازار شرکت های تحت مدیریت (بورسی) 44 %
درصد ارزش بازار سرمایه گذاری تیپیکو به ارزش کل بازار شرکت های تحت مدیریت (غیر بورسی) 37 %
درصد ارزش بازار سرمایه گذاری تیپیکو به ارزش کل بازار شرکت های تحت مدیریت (کل شرکت ها) 42 %

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus